Siyasi Partilerin Eğitim ve Gençlik Politikaları Yetersiz

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, ''Siyasi Partilerin Eğitim ve Gençlik Politikaları Yetersiz''

EĞİTİM 19.03.2011, 04:34
711
Siyasi Partilerin Eğitim ve Gençlik Politikaları Yetersiz
Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye 12 Haziran’da genel seçime giderken seçim startını veren partilerin, politikalarının önemli bir ayağını eğitim ve gençlik politikaları oluşturması gerekirken birçok siyasi partinin eğitim politikalarının yetersiz, eksik yahut hiç olmadığını söyledi.

5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı 12 Haziran Genel Seçimlerinde birçok siyasi partinin eğitim ve gençlik politikalarını birkaç hamasi nutuk ve sloganla geçiştirmeye çalıştığı eleştirisinde bulunan DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Başta gençler ve biz eğitimciler olmak üzere tüm halkımızın, partilerin eğitim ve gençlik politikalarına bakarak oy vermesini öneriyorum” dedi.

DES’in düşünce kuruluşu olan DESAM (DES Stratejik Araştırmalar Merkezi) uzmanları tarafından hazırlanan ve seçime giren siyasi partilere vizyon ve örnek oluşturması için özet rapor haline getirilen “12 Haziran Genel Seçimlerine Girerken Siyasi Partilerin Eğitim ve Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı?” isimli çalışmayı hazırladıklarını söyleyen DES ve DESAM Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Amacımız, Türkiye’yi yönetmeye talip siyasi partilerimizin eğitim ve gençlikle ilgili politikalarının gelecek dönemlerin demografik göstergelerini de dikkate alarak ülkemizi daha ileri noktalara ulaştırmaları için yollar önermektedir. Raporumuzda yalnızca eğitim çalışanlarını değil, veli ve öğrencilerden oluşan tüm eğitim bileşenlerinin sorunlarına dönük çözüm önerileri bulunmaktadır” dedi.

Gürkan Avcı, DESAM uzmanları tarafından hazırlanan “12 Haziran Genel Seçimlerine Girerken Siyasi Partilerin Eğitim ve Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı?” adlı özet rapor hakkında şu tespit, öneri ve değerlendirmelerde bulundu:

-Eğitim fakültelerinden mezun olan takriben 300 bin öğretmen adayının atanmasının sağlanması.

-Sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik uygulamalarının kaldırılarak ayrımcılığın giderilmesi.

-Atama, görevde yükselme ve terfilerde objektif, adil kriterlerin uygulanması.

-Demokratik eğitim sisteminin kurumsallaşması adına okul yöneticilerinin, çalışanlar, öğretmenler ve öğrenci, veli temsilcilerinin seçimiyle belirlenerek eğitim bileşenlerinin söz sahibi olmasının sağlanması.

-Akademik eğitime endeksli eğitim sisteminin başta etik eğitim olmak üzere, çocuk ve gençlerimizin sosyal ve duygusal gelişimini de planlayan müfredata sahip hale getirilmesi.
 
-Öğretmen ve derslik açığının giderilerek, sınıf başına düşen öğrenci sayısının 25’e indirilmesi hedefinin planlanması.
 
-Okullarda öğretmen ve öğrencilere serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi.
 
-Kamuda en düşük ücret alan grupların başlarında gelen eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilerek subay maaşı baz alınarak yeniden tespit edilmesi.
 
-Eğitim çalışanlarına İLO standartlarında grev ve siyaset hakkının verilmesi.
 
-Türkiye’nin eğitim bütçesi son yıllarda yapılan artışlara rağmen en az iki kat yükseltilerek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) üye ülkelerin üst standardına yükseltilmesi. Öğrenci başına harcanan miktarın 100 bin dolara çıkarılması.
 
-Eğitim sistemimize GSMH’nin en az yüzde 8’i düzeyinde kaynağın sürekli olarak ayrılmasının garanti edilmesi.
 
-Öğrencileri ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına katılmaktan alıkoyan, üretkenlik kapasitelerini olumsuz etkileyen, gençlerimizin doyumsuz olmalarına neden olan eğitimde fırsat eşitsizliği ve yetersizliklerinin çözülmesi.
 
-Türkiye’nin yeni ve değişen yaşam yapılarına uyum göstermesi için herkesin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması.
 
-Ezberci öğrenme yönteminden ve sınavlara endeksli eğitim sisteminden çıkış için yapılacak radikal ve kalıcı eğitim reformlarının planlanması.
 
-Eğitimde dershane zorunluluğunu kaldıran reformlar başta olmak üzere özel dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüştürülmesi yönünde politikaların üretilmesi.
 
-Öğrencilerin yenilikçi bir ekonomik yaşamda ve demokratik bir toplumda daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlayacak bir eğitim müfredatı.
 
-Öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına ve bileşenlerine en az 2 yılda bir zorunlu olarak verilmesi gereken hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim kurslarının tespit ve planlamasının yapılması.
 
-Türk eğitim sisteminin, sosyal ve ekonomik koşullarına uygun olarak, parasız, eşit olanaklarda, demokratik ve özgür bir eğitim sistemine dönüştürülmesi.
 
-Sömürge ülkelere özgü yabancı dilde eğitimden vazgeçilerek, eğitimin tüm basamaklarında eğitim dili olarak yalnızca Türkçe’nin kullanılmasının anayasal karar haline getirilmesi.
 
-Eğitim sisteminin yabancıların telkin ve tavsiyeleriyle şekillenmesine, tercüme odalarında hazırlanan eğitim reformlarıyla özünden ve hedefinden uzaklaşmasına fırsat vermeyen, değişime değişmeyen milli ve kültürel değerleriyle ayak uydurabilen bir milli eğitim sisteminin kurulması.
 
-Eğitim sistemimize ve kültürümüze yön veren her türlü yabancı unsurun arkasındaki kültüre hayran, kendi değerlerine yabancı, kozmopolit bir gençliğin yetişmesine son verilerek, eğitim politikamıza hedef ve amaçları belli özgün ve tutarlı bir vizyon kazandırılması.
 
-Her türden okul katkı payı, kayıt parası ve harçların kaldırılarak çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği tanınması.

-YÖK ve ÜAK benzeri kurum ve uygulamaların kaldırılarak, özerk demokratik üniversite düzeninin kurulması.

-Özellikle üniversite gençliğinin hak talep etme, örgütlenme ve politik yaşama katılma özgürlüğünün eksiksiz olarak güvence altına alınması.

-Başta eğitim sistemi olmak üzere, spor ve sanat etkinliklerinin; gençliğin uyuşturulmasına, yerel ve ulusal düşmanlıkların oluşmasına, ilkel şovenist duyguların ve egosal rekabetçiliğin meşrulaştırılmasına, milli, manevi ve kültürel değerlerimizden uzaklaşmasına aracı olarak kullanılmasına son verilmesi.

-Çocuk ve gençlerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini artıran ve boş zamanlarını verimli değerlendirilmesini sağlayan spor, kültür etkinlik ve olanaklarının genişletilmesi.

-Çocuk ve gençlerin her türlü sağlığını gözeten, koruma ve geliştirmeyi amaçlayan eğitim sistemi yapılanmasının sağlanarak, ders sayı ve sürelerinin azaltılması ve çocuk ve gençlerimizin oyuna, sosyalleşmeye, duygusal ve etik gelişimine de önem verilmesi.

-Eğitim çalışanları için çocuk bakım odaları, semt ve mahallelerde ücretsiz kreş ve anaokulları açılması. 

-Askerliğini yapan gençlik üzerindeki dayak, her türden baskı, aşağılama ve kişisel eşitsizlik ile angaryanın kaldırılarak, askerlik yaşamının demokratikleştirilmesi.

-Üniversite ve lise gençliği başta olmak üzere, er ve erbaşlara da sendika-STK kurma hakkı tanınması.
 
-Harp okulları ve polis akademileri dâhil tüm eğitim kurumlarında meslek liselilere ve İmam Hatip Liselilere dönük uygulanan ayrımcılığın son bulması.
 
-Veli Destek Projesi, Okula Erişim Projesi,  Öğrenci Katkı Projesi adlarıyla, veliye-okula-öğrenciye gereken sübvansiyonların sağlanarak, her tür ve kademedeki öğrenci burslarının eğitim tür ve kademelerine göre asgari ücret oranları baz alınarak yasal güvenceye kavuşturulması.
 
-Türkiye’nin tüm il, ilçe ve büyük beldelerinde çağdaş standartlarda ilk ve ortaöğretim ile üniversite öğrencileri için devlet yurdu yapılarak yurt ücretlerinin asgari ücretin 5’te birine endeksli olarak fiyatlandırılması.
 
-Çıraklık eğitim sisteminin yapısı ve çalışma alanı genişletilerek, kırsal kesimdeki gençlerin tarım-hayvancılık ve ormancılık gibi alanlarda çıraklık kapsamına alınması ve gençlerimizin sertifikalı çiftçi olarak, sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi.
 
-Mesleki - teknik ortaöğretimin özendirilerek, mesleki teknik eğitimin genel liselere oranının 2/3 oranına çıkarılması.
 
-Organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek liseleri ve enstitülerin açılması.
 
-Başta sendikalar olmak üzere, Meslek Odaları, Odalar, Borsalar ve Sivil Toplum örgütlerinin, öğrencilerin ve velilerin de eğitiminin paydaşları olarak, eğitim siteminin içersinde söz sahibi olmalarının sağlanması.
 
-Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilerek, öğretmenlik mesleğini onur duyulan, saygı gösterilen ve toplumda hak ettiği itibarlı konuma kavuşturacak, çağın gerektirdiği niteliklere uygun, teknolojiyi kullanan toplum önderi haline getirecek politikaların planlanması.
 
-Engellilerin temel eğitimi, mesleki eğitimi ve istihdamı ile ilgili ölçütleri AB standartlarına yükseltilmesi.
 
-Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını ve yeteneklerini destekleyici, gelişime, değişime ve özgür düşünceye açık çağdaş Enderun okullarının kurulması.
 
-Özel okulculuğun özendirilerek ve teşvik edilerek yüzde 10 düzeyine çıkarılması.
 
-htiyaç fazlası branşlarda atanmayı bekleyen gençlere bir sene eğitim verilerek ihtiyaç duyulan branşlarda atanmalarının sağlanması.
 
-İhtiyaç duyulmayan alanlarla ilgili kimi fakültelerin kontenjanlarının azaltılması yahut kapatılarak ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi.
 
-Ücretsiz ders kitabı uygulamasının genişletilerek, kırtasiye ve beslenme yardımını da kapsar hale getirilmesi.
 
-Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençlere sıfır faizli kredi verilerek desteklenmesi.
 
-Şehit ve gazi çocuklarının anne ve babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan girmelerinin sağlanması.
 
-Şehit ve gazi çocuklarına her kademedeki eğitim kurumlarında kontenjan sağlanarak, eğitim harcamalarının devlet tarafından karşılanması.
Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Mayıs 2021
İmsak 03:54
Güneş 05:34
Öğle 12:50
İkindi 16:42
Akşam 19:57
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 33 67
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 35 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Leeds United 35 50
10. Arsenal 34 49
11. Aston Villa 33 48
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 34 37
16. Southampton 33 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 35 75
3. Real Madrid 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 35 39
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 34 26