Beypazarı Yolcu taşımacığında şikayet dönemi

BEYPAZARI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ADI ALTINDA ÇALIŞAN FİRMALARI ŞİKAYET İÇİN DÜĞMEYE BASILDI.

EKONOMİ 06.01.2012, 20:55 09.05.2012, 12:30
1892
Beypazarı Yolcu taşımacığında şikayet dönemi
Beypazarı’nda faaliyet gösteren otobüs işletmeleri daha yüksek kar elde etmek amacıyla Belediye Meclisinden çıkacak Özel Halk Otobüsü kararı beklentisi ile usulsüz birleşme yaparak yaklaşık 10 ayı geçkin bir zamandır çalışmaktadırlar.
Bu birleşme Rekabet Hukukuna aykırı bir birleşmedir. Bu konu hakkında 2 sefer haber yapıldığı halde ilçedeki tüm ilgili kurumlar sessiz kalmışlardır.
Bu sessizlik nedeniyle vatandaşlarında tepkileri artmaya başlamış, hem Belediye ye hem ilçe kaymakamlığına yüzlerce şikayet ulaşmıştır. Bu şikayetlerden bir kısmı da sitemize gönderilmiştir.
Yetkililerin, usulsüz birleşmeye karşı sessiz kalmaları nedeniyle Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar, valilik, İçişleri Bakanlığı, Ankara Deftardarlığı, başta olmak üzere Rekabet Kurumuna şikayet için bir vatandaş kolları sıvadı. İsmini açıklamadığımız vatandaşımız ‘dilekçelerini hazırladığını ve Pazartesi günü göndereceğini belirterek, bu ne biçim iş, 4 firma tekelleşmiş kimsenin sesi çıkmıyor'' dedi
Vatandaş; ''Dua ediyoruz bu otobüslerde seyahat ederken ölümcül bir kaza olmasın diye. Ölümcül bir kaza olduğunda yaptırılması kanuni olan Koltuk sigortaları sigorta şirketleri tarafından acaba ödenecek mi?
Beytaş’da neler oluyor?
Beytaş kendi yazıhanesini bu birleşmeye açarak suç işliyor mu?
Başka firmaların Beypazarı-Ankara yolcu taşımacılığı engellemek için Belediyenin açmış olduğu yazıhane ihalesine girerek firmaları engelleme girişimleri oldu mu? Yeni açılacak ihale için Nallıhan otobüs firmalarının Beypazarı dışından)  ihaleye sokulacağı duyumları doğru mu?
Tek yazıhaneyi kullanan Firmalar neden halen kendi biletlerini kesiyor?
Vatandaşlardan tek bilet isteyen var mı? İsteyenlere ne cevap veriliyor?
Özel halk otobüsü olarak çalışan bu firmaların Belediyeden çıkmış meclis kararı var mı?
Tek yazıhaneyi kullanan bu firmalar Terminal yönetmeliğine ne kadar uyuyorlar.
Beytaş rakip firmaları kendi yazıhanesine toplayarak yazıhanecilik mi yapıyor. Bu birleşme Rekabet yasasına uygun mu?
Bu tür soruları kendimize soruyoruz, yasalara uygun bir cevap bulamıyoruz. Beypazarı’nda kimse ilgilenmiyorsa Ankara ilgilensin diye dilekçelerimizi yazdık. Göndereceğiz. Bakalım Beypazarı Terminalinde neler değişecek bekleyip göreceğiz.’’ açıklamasını yaptı.
Aydınlatıcı bir bilgi olarak Rekabet Hukukundan bir bölüm alıp yayınlıyoruz.

Rekabet Hukukunun Esasları
Rekabet hukukunun uygulayıcısı olan rekabet otoriteleri, aslında serbest piyasa ekonomisinin etkin bir model olarak işleyebilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Zira serbest piyasalar otomatik bir biçimde rekabetçi bir ortam yaratmamaktadırlar. Çeşitli sebeplerden dolayı genelde karşılaşılan piyasaların eksik rekabet piyasaları olduğu dikkate alındığında, rekabet politikaları eksik rekabet ortamında toplumsal refah kayıplarını önlemede ya da azaltmada önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadırlar.
       Rekabet kanunları da genel olarak rekabeti sınırlayan anlaşmaları, hâkim durumdaki teşebbüslerin bu durumlarını kötüye kullanmalarını yasaklarken, belirli bir ciro ve/veya pazar payı eşiği üzerindeki teşebbüslerin birleşme ve devirlerini kontrol altında tutmaktadırlar.  Bir pazardaki kartel ya da tekelden tüketicilerin zarar görmeleri beklenen bir sonuçtur. Ancak, bunun ötesinde yatay ya da dikey diğer rekabeti sınırlayan anlaşmalar da rekabet kanunlarına aykırı olabilir. Bir anlaşma bir yandan teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlarken diğer yandan birtakım toplumsal iktisadi faydalar doğurabilir. Bu kapsama doğası gereği girmeyen kartel anlaşmaları dışındaki anlaşmalar rekabet kanunları altında muafiyet rejimine tabi olabilmektedir.
 
4054 sayılı Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun kapsamındaki işlemleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür:
 
-        Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar (4. madde),
 
Madde 4 - Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar
 
Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.
Bu haller, özellikle şunlardır:
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

 
-        Piyasada hâkim durumda olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanması (6. madde),
 
Madde 6 - Hakim Durum Kötüye Kullanması
 
Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.
Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:
a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması. 

Hâkim durum yaratmaya veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonucu olarak rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar (7.madde)
 
Madde 7 - Birleşme ve Devralma
» Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır.

Hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan eder. 

Kanun uygulamasının çatısını oluşturan ve yasaklayıcı hükümler içeren 4, 6 ve 7’nci maddelerin getirdiği düzenlemeler teşebbüslere yöneliktir. Kanunun uygulanmasında kamu teşebbüsleri ya da özel teşebbüsler arasında herhangi bir fark gözetilmemiş, bir başka deyişle kamu teşebbüsleri için bir ayrıcalık getirilmemiştir. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, eylem veya kararların kamu teşebbüslerince gerçekleştirilmesi durumunda, bu teşebbüsler de Kanun hükümlerine muhatap olacaktır. Ayrıca, Kanunda sektörel bir ayrım da bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, istisna getirilmeksizin tüm mal veya hizmet piyasalarındaki teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı işlemleri Kanun kapsamında sayılmaktadır.

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 21 Ekim 2021
İmsak 05:35
Güneş 06:58
Öğle 12:38
İkindi 15:38
Akşam 18:08
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2